ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ม.ค. 66 ถึง 06 ม.ค. 66 สอบกลางภาค 2_2565 ระดับม.1- ม.6
29 ธ.ค. 65 กีฬาสานความสัมพันธ์หน่วยงานต้นสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
26 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
16 ธ.ค. 65 ถึง 17 ธ.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม LocalScool งานทะเบียนวัดผล
โรงแรมพรหมพิมาน อบจ.ศรีสะเกษ
14 ธ.ค. 65 ต้นสังกัดประเมินวิทยฐานะ ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
11 ธ.ค. 65 พิธีการมอบเหรียญรางวัล กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟ มาราธอนสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
10 ธ.ค. 65 ซักพิธีการมอบเหรียญรางวัล กิจกรรมวิ่งคล้าหมอก หยอกตะวัน
29 พ.ย. 65 ประชุมร่วม สกศ.
19 พ.ย. 65 นำเสนอความก้าวหน้านวัตกรรมการจัดการศึกษา
ไพรบึงวิทยาคม
15 พ.ย. 65 วันสอบ "ธรรมศึกษาสนามหลวง" ปีการศึกษา 2565
ณ ห้องเรียน อาคาร ๓
14 พ.ย. 65 เตรียมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หอประชุม ๒
31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดมหน้าเสาธง/ชุดตรวจการ งานจัดการเรียนการสอน
28 ต.ค. 65 การจัดทำข้อตกลง และการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว.PA
ห้องโสตฯ / สุภาพ ฝ่ายบริหาร
27 ต.ค. 65 การจัดทำแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายวิชา เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
ห้องโสตฯ / สุภาพ งานวัดผลประเมินผล
26 ต.ค. 65 การเขียนแผน Active Learning แผน OLE
ห้องโสตทัศนศึกษา/สุภาพ งานหลักสูตร
25 ต.ค. 65 ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามคำแนะนำของ ส.บ.น.
สุภาพ งานหลักสูตร
27 ก.ย. 65 กิจกรรมกล่าวอำลานักเรียน คุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565
12 ก.ย. 65 ถึง 13 ก.ย. 65 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแผน OLE ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โรงแรมศรีลำดวน
10 ก.ย. 65 ถึง 11 ก.ย. 65 การจัดทำ DOE/DOL โรงเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด
โรงแรมศรีลำดวน
04 ก.ย. 65 ถึง 05 ก.ย. 65 รูปแบบ "สมานมิตรโมเดล นวัตกรรมองค์รวม
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา/ส้มจังหวัด
22 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 วอร์รูม นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
21 ก.ค. 65 DOE Thailand ครั้งที่ 4
Cisco Webex เลขาธิการสภาการศึกษา
22 มิ.ย. 65 DOE Thailand ครั้งที่ 3
Cisco Webex เลขาธิการสภาการศึกษา
25 เม.ย. 65 DOE Thailand ครั้งที่ 2
Cisco Webex เลขาธิการสภาการศึกษา
18 เม.ย. 65 DOE Thailand ครั้งที่ 1
Cisco Webex เลขาธิการสภาการศึกษา
08 เม.ย. 65 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา แบบออนไลน์ (ปพ.3)
Facebook OBEC Channel กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
04 เม.ย. 65 ถึง 08 เม.ย. 65 ติดตามนักเรียน ม.3 ม.6 เพื่อจบพร้อมรุ่น
นักเรียนจบพร้อมรุ่น JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ วิชาการ
รายงานตัวนักเรียนใหม่
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นวัตกรรมทางการศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา บริหารงานวิชาการ