ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียน    กุดเสลาวิทยาคม    
     ตั้งอยู่เลขที่   252   หมู่ที่  10  ตำบล   กุดเสลา   
     อำเภอ กันทรลักษ์
     จังหวัด   ศรีสะเกษ    
     รหัสไปรษณีย์   33110    
     โทรศัพท์   045-923034    โทรสาร     045-923035      
     e-mail :   ko
rsorwor@hotmail.com    
     website :
http://www.Kudsalaowittayacom.com 
     Page : กุดเสลาวิทยาคม งานประชาสัมพันธ์
     สังกัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
     เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  22  ห้องเรียน
     โรงเรียนมีเนื้อที่  43     ไร่   งาน  50  ตารางวา 


         ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
          โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2525  เริ่มเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2525 มีนายยงยุทธ โชคพระสมบัติ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีครูปฏิบัติการ 4  คน มี2 ห้องเรียน นักเรียน 85 คน มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง มีนักการภารโรง 1 คน ปีการศึกษา 2534 กรมอนุมัติให้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน โอนไปสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 
ทำเนียบผู้บริหารคนแรกจนถึงคนปัจจุบัน

                ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ   โชคพระสมบัติ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2525 - 2526
2. นายบุญศรี  เชื้อพงษ์ อาจารย์ ใหญ่ พ.ศ. 2526 - 2532
3. นายสิทธิศักดิ์  มานะศรีสุริยัน อาจารย์ ใหญ่ พ.ศ. 2532 - 2535
4. นายพันธ์วิรา  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 - 2542
5. นายอรุณ  ชื่นตา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 - 2543
6. นายประทิน  พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 - 2544
7. นายมานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 - 2545
8. นายมานพ  เอื้อศิลามงคล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546 - 2547
9. นายอิทธิ  ศรีมาธรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 - 2553
10. นายกู้เกียรติ  เลขาตระกูล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 – 2561
11. นายสนใจ  พละศักดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2561 - 2562
12. นางณัฎฐ์ธนัน บัวงาม ผู้อำนวยการ    พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน
       โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขวาง หมู่ 10 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 5 ฝ่าย คือ กลุ่มงานบริหารธุรการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัจจุบันมีข้าราชการครู 36 คน นักเรียน 490 คน โดยมีแผนการจัดการเรียนเป็น 3 – 4 – 4 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3 – 3 – 4 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 21 ห้องเรียน
 
          ข้อมูลชุมชน
พื้นที่บริการ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม  ฐานะทางเศรษฐกิจประชาชนในเขตพื้นที่บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร และมีการอพยพแรงงานนอกฤดูกาลเพื่อไปทำงานต่างถิ่น ซึ่งส่งผลต่อสภาพครอบครัวของนักเรียน
ภาษาสื่อสาร  ของชุมชนในพื้นที่บริการภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่คือ ภาษาพื้นเมืองอีสาน  และภาษาเขมร
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การคมนาคมของชุมชนในพื้นที่บริการ สภาพภูมิศาสตร์พื้นดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย การคมนาคมขนส่งสภาพถนนที่ใช้ในการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังในเขตพื้นที่บริการบางหมู่บ้านสภาพถนนชำรุดก่อให้เกิดปัญหาการสัญจรในฤดูฝนซึ่งส่งผลกระทบต่อการมาเรียนของนักเรียน
ประเพณี  ของประชากรส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมประเพณีแบบลาวอีสานและในเขตพื้นที่บริการบางหมู่บ้านที่พูดภาษาเขมรก็จะมีวัฒนธรรมแบบเขมร
ศาสนา  ที่นับถือส่วนใหญ่ คือ ศาสนาพุทธ และรองลงมา คือศาสนาคริสต์
          คติธรรม         วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  “บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”
          ปรัชญา          การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต
          คำขวัญ          ศึกษาดี  กิจกรรมเด่น   เน้นคุณธรรม   นำชุมชน
          อักษรย่อ         ก.ส.ว.
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน              “ต้นเสลา”
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน       “พระพุทธศากยมุนีศรีกุดเสลา”