วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ"