ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม (อ่าน 183) 13 ก.พ. 66
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 186) 06 ก.พ. 66
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 205) 06 ก.พ. 66
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อริยสัจ 4 ตอนทุกข์ : ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Kudsalao mook ประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 231) 28 พ.ย. 65
นางณัฏฐ์ธนัน บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี วางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย 25 พฤศจิกา (อ่าน 243) 23 พ.ย. 65
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕ "ธรรมศึกษา" สอบวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ธรรมศึกษาชั้นตรี สนามสอบ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 260) 07 พ.ย. 65
ผลงานชื่อเรื่อง "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1/2565 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 223) 04 พ.ย. 65
บทความเรื่อง "หมอก" โดย นายบุญช่วย ลือโสภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 206) 04 พ.ย. 65
นายสันติ แสงสีดา เผยแพร่ห้องเรียนออนไลน์ Google Sites รายวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ผ่าน www.kudsalaowittaycom.com เมนู Physics Class โดย ครูสันติ แสงสีดา ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม (อ่าน 248) 01 พ.ย. 65
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย นายบุญช่วย ลือโสภา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม (อ่าน 215) 29 ต.ค. 65
แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรม "มุทิตาอำลาม่วง-ขาว" ครูผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2565 หน้าเสาธงเช้าวันอังคารที่ 27 ก.ย.2565 (อ่าน 194) 04 ก.ย. 65
แจ้งแก้ไข จุดรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 รายงานตัวที่ หอประชุมใหม่ (อ่าน 235) 04 เม.ย. 65
วันจันทร์ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ม.4 รายงานตัวเว้นระยะห่างที่ หอประชุม 2 เวลา 8.30-12.00 น. (อ่าน 300) 29 มี.ค. 65
วันจันทร์ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ม.1 รายงานตัวเว้นระยะห่าง ที่โดมหน้าเสาธง 8.30 - 12.00 น. (อ่าน 289) 29 มี.ค. 65
ประกาศให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 รายงานตัว (อ่าน 281) 29 มี.ค. 65
แจ้งนักเรียนตรวจโควิดก่อนรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา (อ่าน 297) 28 มี.ค. 65