กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิชญาภรณ์ ยืนยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรวีวิรุฬห์ แสนทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงฤดี กุจพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ สารภาพ
ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยาภรณ์ พุฒพวง
ครูผู้สอน