กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภูษณิศา บัวหลาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธีราพร ขันทะเสน
ครูเชี่ยวชาญ

นางนภาพร อักษรเจริญสุข
ครูเชี่ยวชาญ

นายทวี เวียงนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tawee3442@gmail.com

นางประพาภรณ์ คำริยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญช่วย ดวงเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชนม์ธนาฒย์ แสนทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

สันติ แสงสีดา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0657472700
อีเมล์ : santi_sangseeda@hotmail.co.th