พนักงานจ้าง

นายเทียมใจ บุญศักดิ์

นายจรัส ปัสสาสิงห์

นายสมัคร สุขจินดา