กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลัดดาวัลย์ บุญสองชั้น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอนัญญา รัตนะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ รัตนะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุประภาวดี โสริโย
ครู