กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงษ์ ไชยะพล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศ์สรรค์ เจียงวงศ์
ครูชำนาญการ