กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิตยา ศรีคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเบญจมาศ จันทร์พิทักษ์
ครูผู้สอน