กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวารุณี ทำนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายคมสันต์ เสาวโค
ครูชำนาญการ

นางสาวอรทัย กัณหาวัน
ครูชำนาญการ