กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปภาวรินท์ พรมทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิสมัย เวียงนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนวลละออง นวลอะนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัญชลิกา ทะคำวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวประณิดา จุลทัศน์
ครู